آلاچیق باغی

آلاچیق های باغی با در نظر گرفتن نوع باغ که باغ تفریحی است یا باغ میوه اختلافاتی دارند .

در آلاچیق های باغ میوه بیشتر مکانی مد نظر است که یا در آن استراحت کنند یا آن را محل دپوی میوه قرار دهند پس زیبایی در آن مد نظر قرار ندارد و بیشتر جنبه کارایی آن است که مهم است .

ولی در آلاچیق باغی تفریحی مثل باغ ویلا ، یا برج باغها و همنطور باغ سالنها که در آنها مراسم خاصی مانند جشنها بر گذار میگردنند کاملآ متفاوت است و دو جنبه زیبایی و کاربردی بودن مورد توجه قرار دارد .

ولی نکنته مهم در هر دو مورد این است که رطوبت در خاک باغها با جاهای دیگر فرق دارد و میبایست از تمهیدات خاصی مثل اجرای فنداسیون مناسب و عایق کاری مخصوص روی قسمت تهتانی ستون انجام پذیرد که از مهمترین تفاوتهای آلاچیق باغی با دیگر انواع غیر باغی میباشد .

نکته دیگر استفاده از نوع پو شش سقف بیرونی است که به دلیل ریزش برگ و بارش و تبدیل شدن آن به لجن که در صورت داشتن خلل و فورج در این پوشش . سقف در مدت زمان کوتاهی از بین میرود و غیر قابل استفاده میگردد پس داشتن سقفی با سطح سیقلی که به راحتی قابل رفتو روب باشد در این نوع آلاچیق الزامی است .

در ادامه توجه شما را به نمونه هایی از این نوع آلاچیق جلب مینماییم .